1
Pulsense. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren March 2015: US 86109577

2
Runsense. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren March 2015: US 86123145

3
Precisioncore. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren December 2014: US 86189241

4
Wordmark not Available. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren December 2014: US 86189252

5
Colorworks. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren October 2014: US 86208142

6
Precisioncore. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren September 2014: US 85862576

7

8
Labelworks. Seiko Epson Kabushiki KaishaGary D. Krugman August 2014: US 85190096

9
Moverio. Seiko Epson Kabushiki KaishaHoward N. Aronson July 2014: US 86022361

10
Esc/label. Seiko Epson Kabushiki KaishaJill Anderfuren May 2014: US 86023893