1
Blu. Propper Manufacturing CoJody L Factor April 2009: US 77489489 (1. Chemicals)

2
P. Propper Manufacturing CoJody L Factor July 2008: US 77333388 (10. Medical Apparatus)5
F/o. Propper Manufacturing CoPeter S Sloane October 2002: US 76369997 (10. Medical Apparatus)