1
Bayer. Bayer AktiengesellschaftJennifer Fraser December 2014: US 86046199

2
Bayer. Bayer AktiengesellschaftJennifer Fraser October 2014: US 86046217

3
Fibermax. Bayer AktiengesellschaftJeffrey M. Gitchel July 2014: US 77959909

4
Xofigo. Bayer AktiengesellschaftJeffrey M. Gitchel May 2014: US 859216197
Respoxin. Bayer AktiengesellschaftWilliam F. Lawrence March 2014: US 85840185

8
Zegromel. Bayer AktiengesellschaftWilliam F. Lawrence March 2014: US 85840210

9
Xanube. Bayer AktiengesellschaftWilliam F. Lawrence March 2014: US 85840214

10
Evergol. Bayer AktiengesellschaftJeffrey M. Gitchel February 2014: US 85422159